Právne upozornenie


Využívanie akýchkoľvek informácií poskytnutých na doméne www.shanshi.sk spoločnosti Maresi Austria GmbH („Maresi Austria GmbH“) podlieha nasledujúcim podmienkam používania. Užívateľ webových stránok („užívateľ“) súhlasí s tým, že sa bude správať podľa týchto podmienok používania webových stránok. V prípade, že by sa užívateľ nechcel podriadiť týmto podmienkam, je mu výslovne zakázané ďalšie používanie týchto webových stránok.

„Maresi Austria GmbH“ si vyhradzuje právo kedykoľvek jednostranne zmeniť tieto podmienky. Platná verzia podmienok je zverejnená na webových stránkach v časti „Impressum/právne upozornenie“. V prípade, že užívateľ použije webové stránky po zverejnených zmenách, platia pre užívateľa už nové podmienky.

Sťahovanie, tlač a ukladanie dát z týchto webových stránok je dovolené výlučne pre súkromé účely. Akékoľvek používanie nad tento rámec, zvlášť zriad´ovanie hypertextových odkazov alebo zmena štruktúry webových stránok, alebo ich častí, vyžaduje predchádzajúci súhlas od „Maresi Austria GmbH“. Celý obsah webových stránok a jeho časti bol vytvorený a je sledovaný s najväčšou možnou starostlivosťou.

Napriek tomuto úsiliu nie je možné vylúčiť, že informácie obsiahnuté na týchto webových stránkach nebudú úplné, správne a aktuálne. Rovnako tak nie je možné vylúčiť, že pri vyhľadávaní alebo sťahovaní dát z webových stránok nepríde kvôli škodlivým elementom k poškodeniu užívateľského počítačového systému. Spoločnosť „Maresi Austria GmbH“ nezodpovedá za žiadne škody vzniknuté používaním týchto webových stránok, pokiaľ by se nejednalo o následok úmyselného aleboo hrubo nedbalého pochybenia spoločnosti „Maresi Austria GmbH“.

Maresi Austria GmbH všeobecné obchodné a dodacie podmienky